دوشنبه, شهریور 06 1396

اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز فارس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای سید محمد علی میر باقری

رییس مجمع

2

جناب آقای سعید ابراهیمی

نایب رییس 

3

جناب آقای محمد عماد دست آویز

خزانه دار

4

جناب آقای حمید رضازاده

مدیر عامل مجمع

5

جناب آقاي سرفراز موصلی

مدیر کل نوسازی مدارس فارس

عضو ثابت

6

جناب آقاي نجفی

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس

عضو ثابت

7

جناب آقاي باقر داربر

عضو

8

جناب آقای محمد باقر ممیز

عضو

9

جناب آقاي جعفر مصطفوی

عضو

10

سرکار خانم زهرا کاویانی

عضو