چهارشنبه, شهریور 01 1396

تاريخچه مجمع:

مجمع خيرين مدرسه ساز استان فارس طي شماره 419 جزء اولين مجامع كشوري مي باشد كه در سال 1378 به ثبت رسيد و اهداف آن جلب مشاركت و كمك هاي مردمي و دولتي در امر عمران و توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي و اشاعه فرهنگ مدرسه سازي در استان با تامين فضاي آموزشي و ساخت و ساز مدارس مورد نياز آموزش و پرورش تشكيل گرديده است .

چهارشنبه, شهریور 01 1396

آشنايي با مجمع :

در پي موافقت وزارت آموزش و پرورش در سال 1378، جامعه خيرين مدرسه ساز كشور با رعايت ضوابط قانوني نسبت به تاسيس و راه اندازي مجامع خيرين مدرسه ساز در استانهاي مختلف كشور اقدام كرد .