شما اینجا هستید

خیرین مدرسه ساز » زنده ياد حاج سيد مرتضي سوزنده فر

زنده ياد حاج سيد مرتضي سوزنده فر باني خير آموزشگاه حاج سيد مرتضي سوزنده فر

زنده ياد حاج سيد مرتضي سوزنده فرزند سيد حسن در تاريخ ۵ آبان ۱۳۱۱ در شيراز چشم به جهان گشود. دوران كودكي و نوجواني خود را طبق آداب ديرينه به ادامه شغل پدر خود پرداخت و بدين سبب مانند بسياري از همسالان از مكتب خانه محروم ماند و اين شايد سرآغاز انديشه ي بزرگي بود كه بعدها منجر به احداث مدرسه شد.

از آنجا كه در دوران شيرين كودكي خود نتوانسته بود پشت نيمكت و قلم به دست بگذراند برايش حرف هاي الف، ب، پ، … جز خطوطي عمودي و افقي معناي ديگري نداشت اهتمام زيادي براي تحصيل فرزندان خود نمود و تلاش كرد تا آنان را به مدارج بالاي علمي برساند و اين خود نيز انگيزه اي شد كه نه تنها بايد به فكر فرزندان خود باشد بلكه ديگر فرزندان اين مرزو بوم نيز نبايد از تحصيل علم دور بمانند و بدينسان با تشويق همسر گراميشان، بتول صاحبي، به احداث مدرسه در منطقه اي محروم مبادرت كرد. منطقه اي محروم كه سالها پيش در عنفوان جواني كارگاه ريسندگي پشم را برپا كرد و اين بار تصميم گرفت كه نه تنها تار و پود پشم را بلكه تار علم و دانش را در پود فرزندان اين آب و خاك را ببافد. منطقه اي محروم كه نوگلان ايراني و افغاني براي تحصيل علم مجبورند مسافتها راه را بپيمايند تا به مدرسه اي برسند.

به گفته ي خودشان از اينكه توانستند مدرسه در اين منطقه كه فاقد امكانات آموزشي است احداث كنند و از آنجا كه وروديهاي اين مدرسه تماما كودكاني مستضعف مي باشند احساس بسيار خوب و خوشايندي دشتند كه با هيچ حس ديگري قابل مقايسه و رقابت نمي شد.

سرانجام اين خير نيك انديش قبل از برگزاري مراسم افتتاحيه آموزشگاهي كه خودش زحمات زيادي براي آن متقبل شده بود جان به جان آفرين تسليم كرد.

ورثه آن مرحوم مدرسه را به اتمام رساندند و در روزي كه روح بلند اين مرد نيك انديش ناظر بود، با حضور كودكان محروم جنوب شيراز مدرسه افتتاح شد.

زنده ياد حاج سوزنده فر براي احداث اين فضاي آموزشي زحمات زيادي متقبل شد و هرچند در اين راه با چالشهايي نيز روبرو بوده اما با عنايت و لطف الهي مشكلات را برطرف كرده است. به نظر ايشان در امور خبر ابتدا بايد به فكر تربيت و آموزش كودكان و نوجوانان بود تا آنها را انسانهايي با سواد و فرهيخته بار آورد و ساخت مدرسه و مراكز آموزشي از اولويت هاي اول امور خيريه محسوب مي شود.

بدون دیدگاه

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir