روسای مجامع خیرین مناطق استان فارس

ردیفمنطقهرییس مجمع
۱آبادهآقای حاج حسین نمازی
۲آباده طشکمحمد باقر قدرتی
۳اقلیدآقای علیرضا ثابت
۴اوزآقای حاج محمد صدیق پیرزاد
۵بالادهآقای حاج مرتضی ملک زاده
۶بواناتآقای حاج محمد خدابنده
۷بیضاآقای حاج محمد علی عبودی
۸پاسارگادآقای حاج اردشیر برومند
۹جهرمخانم شهناز رحمانیان
۱۰خرامهآقای حاج احمد مظفری
۱۱خنجآقای حاج نصراله سخایی
۱۲دارابآقای حاج خسرو ستوده
۱۳زرقانآقای بهرام توکلی
۱۴سپیدانآقای بهادری
۱۵سروستاندکتر مسعود شفیعی سروستانی
۱۶شیرازآقای سید محمد علی میرباقری
۱۷صفاشهرآقای حاج حصیب باقری
۱۸فساآقای یحیی تهمتن
۱۹فراشبندآقای حسین کاویانی
۲۰فیروزآبادآقای حاج اسماعیل رشیدی
۲۱قیروکارزینآقای حاج محمد علی عسکری
۲۲کازرونآقای حاج محمد دوانی
۲۳کوارآقای بهزاد هژبری(مدیرعامل) حاج یوسف امیری(رییس مجمع)
۲۴کامفیروزآقای حاج امیر صفری
۲۵گراشآقای ابراهیم مهروری
۲۶لارآقای منصور اسماعیلی
۲۷لامردآقای حاج اسد رضایی
۲۸مرودشتآقای حاج احسان روحانی
۲۹میمندآقای محمد رئیسی
۳۰ممسنیآقای عبدالحمید نویدی
۳۱نیریزآقای مهدی میثمیان

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir