سه شنبه, مرداد 23 1397

نحوه مشارکت در امر مقدس مدرسه به شرح زیر به استحضر می رسد:

چهارشنبه, شهریور 01 1396

در راستاي مفاد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور جهت آگاهي خيرين ( حقيقي و حقوقي ) به منظور مشاركت در امر مقدس تكميل مدارس نيمه تمام دولتي استان فارس ، بدينوسيله مشخصات مدارس نيمه تمام دولتي به شرح زير به استحضار خيرين عزيز مي رساند :

دوشنبه, مرداد 30 1396

مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي:

الف: اشخاص حقيقي، حقوقي و بنيادهاي خيريه مي توانند از طرق مختلف با درنظر گرفتن اولويت هاي زير دراين امر مشاركت نمايند:

  • احداث مدارس و فضاهاي ورزشي و پرورشي در مناطق مورد نياز و تحويل به آموزش و پرورش
  • تعمير يا تكميل فضاهاي موجود آموزشي و پرورشي
دوشنبه, مرداد 30 1396

خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب های ذیل واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهمنامه تنظیم شده صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد.

دوشنبه, مرداد 30 1396

یکی از روش های مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی استان فارس اهدای زمین است که به دو صورت ساخت مدرسه در زمین اهدایی و یا ساخت مدرسه از طریق فروش آن انجام می شود.