برگزاری دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز اقلید

  • یکشنبه, خرداد 20 1397

برگزاری دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز اقلید

دهمینجشنوارهخیرینمدرسهسازاقلیدباحضورمدیرحراستادارهکلنوسازیمدارسفارسوبارویکردتجلیلازخیرینروستاینظامآبادوسایرخیرینشهرستاندرمحلسالنامامرضا )ع(  برگزارگردید.

 

محمودمیرسلیمانیدراینهمایشضمنتقدیرازحجتالاسلامطالبیامامجمعه،شورایشهرونمایندهمردماقلیددرمجلسشورایاسلامیبهجهتهمکاریوهمیاریبااینمدیریتدراجرایبرنامههاوفعالیتهایخود،بهپروژههایعمرانیصورتگرفتهدرسالگذشتهاشارهکردوگفتدرسالگذشته20مدرسهبااعتباریبالغبر۲۰۰میلیونتومانگازکشیومدارسشهیدشاهولیوشهیدمحسنیهرکدامبااعتباریبالغبر300میلیونتومانوسالنامامرضا )ع( نیزبااعتباریبالغبر60میلیونتومانبهسیستمگرمایشیمجهزشدند.

مدیرآموزشوپرورشاقلیدافزودساختنمازخانهوآزمایشگاهدرمدارسشهیدشریفیوشهیدمحسنیدرسالگذشتهصورتگرفتوبهبهرهبرداریرسیدکهاعتبارایندوپروژهنیزازمحلکمکهایمردمیبودهاست.

ویهمچنینخاطرنشانکرددرجشنوارهخیرینمدرسهسازومدرسهیارکهدرسالگذشتهبرگزارشد ۴۴میلیونتومانبهصورتنقدوکسرازحقوقجمعآوریشدکهاینمبلغباتوجهبهخواستهخیرینمحترمدرهمانزمینههاهزینهگردید.

ویعنوانداشتباهمهاقداماتصورتگرفته،هنوز۴۰درصدازمدارسمانیازبهتخریبوبازسازیداردوتعدادیمدرسهدرشهرستانازجملهمدرسهشهیداسکندریشهرمیان،هدفسیربانو،شهیدجمشیدیانبابایی،شهیدمسعودی،وزیری،نرجسو... وجودداردکهبرخیازآنهاتعطیلشدهودانشآموزانآنهادرکانکسمشغولبهتحصیلهستندوماهمه کمبودهاومشکلاترابهمسئولیناستانیانتقالدادهایموازآنهاخواهشمندیمهمانندگذشتهباحمایتخود،کمککنندتامشکلاتاینشهرستانمرتفعشود.

مدیرآموزشوپرورشدرادامهسخنانخودباقدردانیوتشکرویژهازخیرینروستاینظامآبادواشارهبهپروژههایانجامشدهودردستاجرابهدستخیریندراینروستا،یادآورشدامسالدهمینجشنوارهخیرینمدرسهسازومدرسهیاردراقلیدبارویکردتجلیلازخیرینمدرسهسازومدرسهیارروستاینظامآبادوهمچنینخیرمحترمآقایحاجعزتاللهخسرویدر حالبرگزاریاست.

تجلیلازخیرینشهرستان،اجرایسرودتوسطدانشآموزانشاهدشهیدزرینکلاه،اجرایموسیقیسنتیوپخشکلیپخیرینازبرنامههایبودکهانجامشد.

شایانذکراستبههمتمدیرادارهورزشوجوانانوعضومجمعخیرینمدرسهسازاقلید،رئیسهیأت زورخانهایاستانفارسدراینهمایشحضورداشت.

خواندن 276 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.