تاريخچه مجمع خیرین مدرسه ساز فارس:

مجمع خيرين مدرسه ساز استان فارس طي شماره ۴۱۹ جزء اولين مجامع كشوري مي باشد كه در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسيد و اهداف آن جلب مشاركت و كمك هاي مردمي و دولتي در امر عمران و توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي و اشاعه فرهنگ مدرسه سازي در استان با تامين فضاي آموزشي و ساخت و ساز مدارس مورد نياز آموزش و پرورش تشكيل گرديده است .

مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس | farsmkm.ir